Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van L&O Computers
KvK Leeuwarden 65709764.
Gevestigd te Drachten
Aan Het Gangboord 37
9206 BJ, Drachten

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van L&O Computers en op iedere tussen L&O Computers en consument tot stand gekomen overeenkomst.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van L&O Computers. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
L&O Computers behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door L&O Computers erkend.
1.4 L&O Computers garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.5 Website: is in beheer van L&O Computers te weten: www.locomputers.nl

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de overeenkomst tussen koper en verkoper welke tot stand komt door aankoop en of bestelling via de webshop en/of een verkooppunt van L&O Computers
2.2 Naast deze Algemene Voorwaarden wordt er tevens gebruik gemaakt van garantiebepalingen van de verkoper.
2.4 Afwijken van bovengenoemde voorwaarden kan alleen als partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen.
2.5 Eventuele door de koper opgestelde voorwaarden zijn niet van toepassing.
2.6 Koper verklaart dat hij of zij door gebruikmaking van de webshop op de hoogte is van de Algemene Voorwaarden en verklaart zich door gebruikmaking van de aanbiedingen op deze Webshop akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Artikel 3 - Aanbiedingen, offertes en totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.
3.2 Verkoper heeft het recht om bij gegronde redenen op elk gewenst moment aanbiedingen van de website te verwijderen en van levering af te zien.
3.3 Onder gegronde redenen verstaat verkoper het niet kunnen leveren van de goederen doordat:
a) Verkoper zelf door leverancier en/of fabrikant niet geleverd wordt.
b) Verkoper de kwaliteit van de aanbieding niet kan garanderen.
c) De aanbieding een vergissing of verschrijving bevat waarvan de koper naar termen van redelijkheid en billijkheid had kunnen begrijpen dat dit een vergissing of verschrijving was.
d) Door overmacht.
3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van de op de website gedane aanbieding is koper daaraan niet gebonden.
3.5 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.6 Er is sprake van een overeenkomst indien de koper middels bestelling via de website heeft aangegeven gebruik te willen maken van één of meerdere aanbiedingen. Dit door invulling van klantgegevens en na bevestiging door bestelling.
3.7 Koper ontvangt na bestelling van één of meerdere artikelen een orderbevestiging van verkoper met vermelding van de artikelen die de koper heeft besteld en de kosten hiervan inclusief eventuele verzendkosten.
voldaan en beide zien dan ook af van een schriftelijke totstandkoming middels handtekening.
3.8 koper en verkoper komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen ( e-mail of accepteren van algemene voorwaarden ) een overeenkomst tot stand is gekomen zonder gebruik van schriftelijke handtekening.
3.9 Koper heeft het recht om tot het moment van verzending van de artikelen zowel de overeenkomst af te zien, dit zonder verdere opgaaf van redenen en zonder verdere kosten. Koper dient hiervoor wel de verkoper op de hoogte te brengen door het verzenden van een email of brief aan verkoper.
Artikel 4 - Betaling
4.1 Betaling van de in de overeenkomst genoemde artikelen geschiedt voor aflevering door: betaling vooraf op een door de verkoper aan te geven bankrekening of IDEAL.

Artikel 5 . Prijzen
5.1 Alle genoemde prijzen op de website van L&O Computers zijn inclusief Nederlandse BTW.
L&O Computers is gerechtigd de prijzen te allen tijde te wijzigen.
De op deze website getoonde informatie wordt door L&O Computers met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro incl. 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

Artikel 6 - Levering
6.1 De koper verplicht zich na bestelling de gekochte artikelen af te nemen op het moment waarop deze hem of haar ter beschikking staan of aan hem of haar ter hand worden gesteld.
6.2 Levering van de artikel/artikelen geschiedt na volledige betaling van de tussen partijen overeengekomen koopsom vermeerderd met de kosten van verzending.
6.3 Verkoper behoudt zich het recht voor om bij niet of niet tijdige afname van de artikelen de kosten voor het aanbieden, alsmede retourneren, van deze artikelen, en de koopsom via gerechtelijke wegen te verhalen op de koper.
6.4 Levering van artikelen buiten Nederland geschiedt na onderling overleg tussen verkoper en koper. Verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling vanuit het buitenland of een bestelling met een verzendadres buiten Nederland te weigeren. In dit geval wordt de bestelling niet ontvankelijk verklaard en krijgt de koper hiervan bericht per email of telefonisch.
6.5 Gestreefd wordt naar een levering binnen 24 uur na ontvangst van de betaling of na confirmatie van betaling (uitgezonderd weekenddagen). Hoewel in 98% van de verzendingen dit streven wordt behaald, kan in uitzonderingsgevallen deze leveringstijd niet worden gehaald. Verkoper accepteert geen aansprakelijkheid t.a.v. directe en/of indirecte gevolgschade door het niet tijdig leveren, althans niet leveren binnen de gecommuniceerde termijn.

Artikel 7 - Garantie
7.1 Op alle producten wordt twaalf (12) maanden garantie geleverd, hiervan uitgesloten is garantie op software, en de werking van de accu (batterij) van een laptop.
7.2. De door verkoper verstrekte factuur dient als garantiebewijs voor de artikelen .
7.3 In geval er sprake is van garantie dient de koper zelf zorg te dragen
voor het retourneren van de artikelen naar L&O Computers.
L&O Computers pleegt een onderzoek op de artikelen om vast te stellen of er sprake is van een defect. Wanneer sprake is van een defect, zal dat artikel kosteloos worden vervangen.
7.4 In geval er sprake is van een garantieclaim in verband met een Death on Arrival (DOA), wat zoveel inhoudt als een defect direct na aankomst van het bestelde of binnen veertien (14) dagen en dit tevens binnen veertien (14) dagen wordt gemeld aan verkoper, dan dient koper zelf zorg te dragen voor het retourneren van de artikelen met dien verschil dat de door koper gemaakte verzendkosten zullen worden vergoed, tot een bedrag van €7,00, alle hierboven komende bedragen komen voor rekening van koper.
7.5 Genoemde garantie geldt niet indien:
a) er sprake is van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van deze artikelen.
b) er sprake is van het aanbrengen van wijzigingen aan of in de artikelen of de samenstelling hiervan.
c) het gebruik anders is dan waarvoor de artikelen zijn bestemd.
7.6 Wanneer de koper het product niet volgens verwachtingspatroon ervaart is dit het risico van de koper, de verkoper is niet verplicht tot enige tegemoetkoming in welke vorm dan ook.
7.7 In geval ter onderzoek aangeboden artikelen goed functioneren, worden er onderzoekskosten in rekening gebracht, uitgewerkt in artikel 4 garantievoorwaarden.
7.8 Binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen is de consument-koper op afstand gerechtigd de goederen te retourneren en daarbij het aankoopbedrag terug te ontvangen, Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden waarbij er geen wijzigingen zijn aangebracht aan de serienummers en of originele configuratie.
7.9 Wanneer er door de koper opdracht is gegeven voor de installatie van software, worden de hiervoor betaalde kosten niet gecrediteerd. Voorts worden er bij retournering kosten in rekening gebracht voor het leegmaken (blanco) van de laptop of computer.
Let op ; Deze kosten bedragen € 20,00.

8. Zichttermijn / herroepingsrecht
8.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij L&O Computers .
Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 14 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in (nieuw/ orginele) staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt L&O Computers zicht het recht om waardevermindering te rekenen.
Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin,
draagt L&O Computers binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald.
Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
8.2 Voor Game systemen met de conditie "Nieuw" geldt een termijn van 7 dagen na ontvangst om in aanmerking te komen voor herroepingsrecht. Na verloop van de 7 dagen is de koop een feit.
8.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:
dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben b.v. verzegelde softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken.
8.4 Voor software geldt geen herroepingsrecht het aankoopbedrag wordt hiervan niet gecrediteerd.

Artikel 9 - Onderzoek, reclames
9.1 De koper is gehouden het geleverde op het moment van aflevering, doch binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken op eventuele gebreken en daar dan ook direct melding van te doen. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of zowel de kwaliteit als kwantiteit voldoen aan de door verkoper verstrekte informatie en/of specificatie.
9.2 Eventuele zichtbare tekorten dienen binnen drie werkdagen na levering schriftelijk aan de verkoper te worden vermeld en de artikelen dienen mits anders overeengekomen weer geretourneerd te worden. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen acht werkdagen na ontdekking schriftelijk aan de koper te melden.

Artikel 10 - Risico overgang
10.1 Het risico van verlies of beschadiging van de artikelen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaan op de koper over op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de koper zijn of van een door de koper aan te wijzen derden worden gebracht.
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1 Indien door de verkoper gebrekkige artikelen zijn geleverd, is de aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper beperkt tot hetgeen in de voorwaarden onder “garanties” is geleverd.
11.2 Wanneer de verkoper van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot herstel of vervanging van het artikel, dan wel tot terugbetaling van (een deel van) de koopprijs.
11.3 Onverminderd het bovenstaande is de verkoper niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de koper.
11.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.
11.5 Het gebruik van de L&O Computers producten is geheel op eigen risico, L&O Computers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke vorm van gevolgschade dan ook.

Artikel 12 - Overmacht
12.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van deze overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de verkoper niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper worden daaronder inbegrepen.
12.3 Partijen kunnen in geval van overmacht de feitelijke levering van de artikelen opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden voort duurt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
12.4 De koop van een L&O Computers artikel is een eenmalige overeenkomst, wanneer er in de toekomst om welke reden dan ook geen L&O Computers artikelen aangeboden worden is dat het risico van de koper. De verkoper kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 13 - Toepasselijk recht
13.1 Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 De originele algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in het Nederlands schrift, dus alle vertaalden versies van de algemene voorwaarden berusten op de Nederlandse versie, schrijf en vormfouten zijn dus onder voorbehoud.

Artikel 14 - Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
14.1 Deze voorwaarden zijn opgesteld en geldig vanaf 01 januari 2015.
14.2 Deze voorwaarden zijn te zien via de webshop of aan te vragen via info@locomputers.nl

Versie geldig vanaf 24-02-2015
Laatst bijgewerkt op 13-06-2023

Klachten
We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar sales@locomputers.nl. Leidt dit niet tot een oplossing.? Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Privacy statement
Versie 0.2
Laatst gewijzigd op 18-05-18
Over ons privacybeleid
L&O Computers B.V. geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor
(het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van
onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van L&O
Computers B.V.. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 15/05/2018, met het publiceren van
een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over
u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden
deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw
gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot
de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
Magento
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze
dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Magento heeft toegang tot uw gegevens
om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Magento is
op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te
nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en
beveiligde dataopslag. Magento behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en
gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Magento houdt rekening met de geldende
wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

Magento
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor
AndersDenit Hosting Solutions. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar
stelt, worden met deze partij gedeeld. AndersDenit Hosting Solutions heeft toegang tot uw gegevens om ons
(technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. AndersDenit
Hosting Solutions is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en
een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.
Webhosting
Denit Hosting Solutions
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Denit Hosting Solutions. Denit Hosting Solutions verwerkt
persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij
metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Denit Hosting Solutions
heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw
persoonsgegevens te voorkomen. Denit Hosting Solutions is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding
verplicht.

Payment processors
EMS Pay
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van EMS
Pay. EMS Pay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of
creditcardnummer. EMS Pay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen. EMS Pay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. EMS
Pay deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en
informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen
met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van
EMS Pay's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. EMS Pay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond
van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen
WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent
u verplicht om uw naam, e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review
aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen
website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven.
In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met
WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.
WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening
derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde
waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de
onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Google / Facebook
Wij verzamelen reviews via het platform van Google / Facebook. Als u een review achterlaat via Google / Facebook
dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Google / Facebook deelt deze gegevens
met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Google / Facebook publiceert uw naam en
woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Google / Facebook contact met u opnemen om
een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw
naam en e-mailadres met Google / Facebook. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om
een review achter te laten. Google / Facebook heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om uw persoonsgegevens te beschermen. Google / Facebook behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het
leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Google / Facebook toestemming
gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn
eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Google / Facebook derden inschakelt.

Verzenden en logistiek
PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de
diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en
woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen
ter beschikking.
Facturatie en boekhouden

Exact Online
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact Online. Wij
delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden
gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding
maken wij gebruik van de diensten van Exact Online. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details
met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw
persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact Online is tot geheimhouding verplicht en zal
uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact Online gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan
hierboven beschreven.
Externe verkoopkanalen

Marktplaats.nl
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform een bestelling
plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw
bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Google Shopping
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Google Shopping. Als u via dit platform een bestelling
plaatst dan deelt Google Shopping uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw
bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -
op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden
niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed
of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening
verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan L&O Computers B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het
delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval
zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt
daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft
dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten
als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw
opdracht hebben vervaardigd.


Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds
bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te
ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in
het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van
gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij
uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U
ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich
hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij
u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij
ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij
hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid
kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of
in opdracht van L&O Computers B.V.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in
afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van
gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening
dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij
gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze
verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij
hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.
Wijzigingen in het privacybeleid

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar sales@locomputers.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met
betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
L&O Computers B.V.
Het Gangboord 37
9206BJ Drachten
Nederland
T (051) 254-6181
E sales@locomputers.nl
Contactpersoon voor privacyzaken
Omar Mohamed

 

 

Copyright © 2006-present L&O Computers B.V. | BTW NR : NL856227390B01 | KVK NR Leeuwarden : 65709764.