Webwinkel Keurmerk

Winkelwagen:

0 item(s) - € 0,00
Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen

0

Voor 17:00 besteld de volgende werkdag in huis. Tel : 0512-546181 | Mail : sales@locomputers.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van L&O Computers
KvK Leeuwarden 65709764.
Gevestigd te Drachten
Aan Het Gangboord 37
9206 BJ, Drachten

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van L&O Computers en op iedere tussen L&O Computers en consument tot stand gekomen overeenkomst.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van L&O Computers. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
L&O Computers behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door L&O Computers erkend.
1.4 L&O Computers garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.5 Website: is in beheer van L&O Computers te weten: www.locomputers.nl

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de overeenkomst tussen koper en verkoper welke tot stand komt door aankoop en of bestelling via de webshop en/of een verkooppunt van L&O Computers
2.2 Naast deze Algemene Voorwaarden wordt er tevens gebruik gemaakt van garantiebepalingen van de verkoper.
2.4 Afwijken van bovengenoemde voorwaarden kan alleen als partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen.
2.5 Eventuele door de koper opgestelde voorwaarden zijn niet van toepassing.
2.6 Koper verklaart dat hij of zij door gebruikmaking van de webshop op de hoogte is van de Algemene Voorwaarden en verklaart zich door gebruikmaking van de aanbiedingen op deze Webshop akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Artikel 3 - Aanbiedingen, offertes en totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.
3.2 Verkoper heeft het recht om bij gegronde redenen op elk gewenst moment aanbiedingen van de website te verwijderen en van levering af te zien.
3.3 Onder gegronde redenen verstaat verkoper het niet kunnen leveren van de goederen doordat:
a) Verkoper zelf door leverancier en/of fabrikant niet geleverd wordt.
b) Verkoper de kwaliteit van de aanbieding niet kan garanderen.
c) De aanbieding een vergissing of verschrijving bevat waarvan de koper naar termen van redelijkheid en billijkheid had kunnen begrijpen dat dit een vergissing of verschrijving was.
d) Door overmacht.
3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van de op de website gedane aanbieding is koper daaraan niet gebonden.
3.5 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.6 Er is sprake van een overeenkomst indien de koper middels bestelling via de website heeft aangegeven gebruik te willen maken van één of meerdere aanbiedingen. Dit door invulling van klantgegevens en na bevestiging door bestelling.
3.7 Koper ontvangt na bestelling van één of meerdere artikelen een orderbevestiging van verkoper met vermelding van de artikelen die de koper heeft besteld en de kosten hiervan inclusief eventuele verzendkosten.
voldaan en beide zien dan ook af van een schriftelijke totstandkoming middels handtekening.
3.8 koper en verkoper komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen ( e-mail of accepteren van algemene voorwaarden ) een overeenkomst tot stand is gekomen zonder gebruik van schriftelijke handtekening.
3.9 Koper heeft het recht om tot het moment van verzending van de artikelen zowel de overeenkomst af te zien, dit zonder verdere opgaaf van redenen en zonder verdere kosten. Koper dient hiervoor wel de verkoper op de hoogte te brengen door het verzenden van een email of brief aan verkoper.
Artikel 4 - Betaling
4.1 Betaling van de in de overeenkomst genoemde artikelen geschiedt voor aflevering door: betaling vooraf op een door de verkoper aan te geven bankrekening of IDEAL.

Artikel 5 . Prijzen
5.1 Alle genoemde prijzen op de website van L&O Computers zijn inclusief Nederlandse BTW.
L&O Computers is gerechtigd de prijzen te allen tijde te wijzigen.
De op deze website getoonde informatie wordt door L&O Computers met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro incl. 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

Artikel 6 - Levering
6.1 De koper verplicht zich na bestelling de gekochte artikelen af te nemen op het moment waarop deze hem of haar ter beschikking staan of aan hem of haar ter hand worden gesteld.
6.2 Levering van de artikel/artikelen geschiedt na volledige betaling van de tussen partijen overeengekomen koopsom vermeerderd met de kosten van verzending.
6.3 Verkoper behoudt zich het recht voor om bij niet of niet tijdige afname van de artikelen de kosten voor het aanbieden, alsmede retourneren, van deze artikelen, en de koopsom via gerechtelijke wegen te verhalen op de koper.
6.4 Levering van artikelen buiten Nederland geschiedt na onderling overleg tussen verkoper en koper. Verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling vanuit het buitenland of een bestelling met een verzendadres buiten Nederland te weigeren. In dit geval wordt de bestelling niet ontvankelijk verklaard en krijgt de koper hiervan bericht per email of telefonisch.
6.5 Gestreefd wordt naar een levering binnen 24 uur na ontvangst van de betaling of na confirmatie van betaling (uitgezonderd weekenddagen). Hoewel in 98% van de verzendingen dit streven wordt behaald, kan in uitzonderingsgevallen deze leveringstijd niet worden gehaald. Verkoper accepteert geen aansprakelijkheid t.a.v. directe en/of indirecte gevolgschade door het niet tijdig leveren, althans niet leveren binnen de gecommuniceerde termijn.

Artikel 7 - Garantie
7.1 Op alle producten wordt twaalf (12) maanden garantie geleverd, hiervan uitgesloten is garantie op software, en de werking van de accu (batterij) van een laptop.
7.2. De door verkoper verstrekte factuur dient als garantiebewijs voor de artikelen .
7.3 In geval er sprake is van garantie dient de koper zelf zorg te dragen
voor het retourneren van de artikelen naar L&O Computers.
L&O Computers pleegt een onderzoek op de artikelen om vast te stellen of er sprake is van een defect. Wanneer sprake is van een defect, zal dat artikel kosteloos worden vervangen.
7.4 In geval er sprake is van een garantieclaim in verband met een Death on Arrival (DOA), wat zoveel inhoudt als een defect direct na aankomst van het bestelde of binnen veertien (14) dagen en dit tevens binnen veertien (14) dagen wordt gemeld aan verkoper, dan dient koper zelf zorg te dragen voor het retourneren van de artikelen met dien verschil dat de door koper gemaakte verzendkosten zullen worden vergoed, tot een bedrag van €7,00, alle hierboven komende bedragen komen voor rekening van koper.
7.5 Genoemde garantie geldt niet indien:
a) er sprake is van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van deze artikelen.
b) er sprake is van het aanbrengen van wijzigingen aan of in de artikelen of de samenstelling hiervan.
c) het gebruik anders is dan waarvoor de artikelen zijn bestemd.
7.6 Wanneer de koper het product niet volgens verwachtingspatroon ervaart is dit het risico van de koper, de verkoper is niet verplicht tot enige tegemoetkoming in welke vorm dan ook.
7.7 In geval ter onderzoek aangeboden artikelen goed functioneren, worden er onderzoekskosten in rekening gebracht, uitgewerkt in artikel 4 garantievoorwaarden.
7.8 Binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen is de consument-koper op afstand gerechtigd de goederen te retourneren en daarbij het aankoopbedrag terug te ontvangen, mits het product in originele staat verkeert en/of er geen wijzigingen zijn aangebracht aan de serienummers.
7.9 Wanneer er door de koper opdracht is gegeven voor de installatie van software, worden de hiervoor betaalde kosten niet gecrediteerd. Voorts worden er bij retournering kosten in rekening gebracht voor het leegmaken (blanco) van de laptop of computer.
Let op ; Deze kosten bedragen € 20,00.

8. Zichttermijn / herroepingsrecht
8.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij L&O Computers .
Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 14 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in (nieuw/ orginele) staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt L&O Computers  zicht het recht om waardevermindering te rekenen.
Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin,
draagt L&O Computers  binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald.
Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
8.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben b.v. verzegelde softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken.
8.3 Voorts worden er bij retournering kosten in rekening gebracht voor het leegmaken (blanco) van de laptop of computer.
Let op ; Deze kosten bedragen € 20,00.
8.4 Voor software geldt geen herroepingsrecht het aankoopbedrag wordt hiervan niet gecrediteerd.

Artikel 9 - Onderzoek, reclames
9.1 De koper is gehouden het geleverde op het moment van aflevering, doch binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken op eventuele gebreken en daar dan ook direct melding van te doen. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of zowel de kwaliteit als kwantiteit voldoen aan de door verkoper verstrekte informatie en/of specificatie.
9.2 Eventuele zichtbare tekorten dienen binnen drie werkdagen na levering schriftelijk aan de verkoper te worden vermeld en de artikelen dienen mits anders overeengekomen weer geretourneerd te worden. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen acht werkdagen na ontdekking schriftelijk aan de koper te melden.

Artikel 10 - Risico overgang
10.1 Het risico van verlies of beschadiging van de artikelen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaan op de koper over op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de koper zijn of van een door de koper aan te wijzen derden worden gebracht.
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1 Indien door de verkoper gebrekkige artikelen zijn geleverd, is de aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper beperkt tot hetgeen in de voorwaarden onder “garanties” is geleverd.
11.2 Wanneer de verkoper van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot herstel of vervanging van het artikel, dan wel tot terugbetaling van (een deel van) de koopprijs.
11.3 Onverminderd het bovenstaande is de verkoper niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de koper.
11.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.
11.5 Het gebruik van de L&O Computers producten is geheel op eigen risico, L&O Computers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke vorm van gevolgschade dan ook.

Artikel 12 - Overmacht
12.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van deze overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de verkoper niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper worden daaronder inbegrepen.
12.3 Partijen kunnen in geval van overmacht de feitelijke levering van de artikelen opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden voort duurt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
12.4 De koop van een L&O Computers artikel is een eenmalige overeenkomst, wanneer er in de toekomst om welke reden dan ook geen L&O Computers artikelen aangeboden worden is dat het risico van de koper. De verkoper kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 13 - Toepasselijk recht
13.1 Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 De originele algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in het Nederlands schrift, dus alle vertaalden versies van de algemene voorwaarden berusten op de Nederlandse versie, schrijf en vormfouten zijn dus onder voorbehoud.

Artikel 14 - Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
14.1 Deze voorwaarden zijn opgesteld en geldig vanaf 01 januari 2015.
14.2 Deze voorwaarden zijn te zien via de webshop of aan te vragen via info@locomputers.nl

Versie geldig vanaf 24-02-2015

Klachten
Laatst bijgewerkt op 09-06-2017

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar sales@locomputers.nl. Leidt dit niet tot een oplossing.? Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Privacy statement
Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 09-06-2017.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van L&O Computers B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat L&O Computers B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

L&O Computers B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van L&O Computers B.V. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van L&O Computers B.V. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van L&O Computers B.V. of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. onze VPS systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

L&O Computers B.V.
Het Gangboord 37
9206 BJ, Drachten
0512-546181
sales@locomputers.nl

 


Algemene Voorwaarden van L&O Computers

KvK Leeuwarden 65709764.

Gevestigd te Drachten

Aan Het Gangboord 37

9206 BJ, Drachten

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van L&O Computers en op iedere tussen L&O Computers en consument tot stand gekomen overeenkomst.

De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van L&O Computers. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

L&O Computers behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door L&O Computers erkend.

1.4 L&O Computers garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5 Website: is in beheer van L&O Computers te weten: www.locomputers.nl

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de overeenkomst tussen koper en verkoper welke tot stand komt door aankoop en of bestelling via de webshop en/of een verkooppunt van L&O Computers

2.2 Naast deze Algemene Voorwaarden wordt er tevens gebruik gemaakt van garantiebepalingen van de verkoper.

2.4 Afwijken van bovengenoemde voorwaarden kan alleen als partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5 Eventuele door de koper opgestelde voorwaarden zijn niet van toepassing.

2.6 Koper verklaart dat hij of zij door gebruikmaking van de webshop op de hoogte is van de Algemene Voorwaarden en verklaart zich door gebruikmaking van de aanbiedingen op deze Webshop akkoord te gaan met deze voorwaarden.

 

Artikel 3 - Aanbiedingen, offertes en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.

3.2 Verkoper heeft het recht om bij gegronde redenen op elk gewenst moment aanbiedingen van de website te verwijderen en van levering af te zien.

3.3 Onder gegronde redenen verstaat verkoper het niet kunnen leveren van de goederen doordat:

a) Verkoper zelf door leverancier en/of fabrikant niet geleverd wordt.

b) Verkoper de kwaliteit van de aanbieding niet kan garanderen.

c) De aanbieding een vergissing of verschrijving bevat waarvan de koper naar termen van redelijkheid en billijkheid had kunnen begrijpen dat dit een vergissing of verschrijving was.

d) Door overmacht.

3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van de op de website gedane aanbieding is koper daaraan niet gebonden.

3.5 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.6 Er is sprake van een overeenkomst indien de koper middels bestelling via de website heeft aangegeven gebruik te willen maken van één of meerdere aanbiedingen. Dit door invulling van klantgegevens en na bevestiging door bestelling.

3.7 Koper ontvangt na bestelling van één of meerdere artikelen een orderbevestiging van verkoper met vermelding van de artikelen die de koper heeft besteld en de kosten hiervan inclusief eventuele verzendkosten.

voldaan en beide zien dan ook af van een schriftelijke totstandkoming middels handtekening.

3.8 koper en verkoper komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen ( e-mail of accepteren van algemene voorwaarden ) een overeenkomst tot stand is gekomen zonder gebruik van schriftelijke handtekening.

3.9 Koper heeft het recht om tot het moment van verzending van de artikelen zowel de overeenkomst af te zien, dit zonder verdere opgaaf van redenen en zonder verdere kosten. Koper dient hiervoor wel de verkoper op de hoogte te brengen door het verzenden van een email of brief aan verkoper.

Artikel 4 - Betaling

4.1 Betaling van de in de overeenkomst genoemde artikelen geschiedt voor aflevering door: betaling vooraf op een door de verkoper aan te geven bankrekening of IDEAL.

 

Artikel 5 . Prijzen

5.1 Alle genoemde prijzen op de website van L&O Computers zijn inclusief Nederlandse BTW.

L&O Computers is gerechtigd de prijzen te allen tijde te wijzigen.

De op deze website getoonde informatie wordt door L&O Computers met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro incl. 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

 

Artikel 6 - Levering

6.1 De koper verplicht zich na bestelling de gekochte artikelen af te nemen op het moment waarop deze hem of haar ter beschikking staan of aan hem of haar ter hand worden gesteld.

6.2 Levering van de artikel/artikelen geschiedt na volledige betaling van de tussen partijen overeengekomen koopsom vermeerderd met de kosten van verzending.

6.3 Verkoper behoudt zich het recht voor om bij niet of niet tijdige afname van de artikelen de kosten voor het aanbieden, alsmede retourneren, van deze artikelen, en de koopsom via gerechtelijke wegen te verhalen op de koper.

6.4 Levering van artikelen buiten Nederland geschiedt na onderling overleg tussen verkoper en koper. Verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling vanuit het buitenland of een bestelling met een verzendadres buiten Nederland te weigeren. In dit geval wordt de bestelling niet ontvankelijk verklaard en krijgt de koper hiervan bericht per email of telefonisch.

6.5 Gestreefd wordt naar een levering binnen 24 uur na ontvangst van de betaling of na confirmatie van betaling (uitgezonderd weekenddagen). Hoewel in 98% van de verzendingen dit streven wordt behaald, kan in uitzonderingsgevallen deze leveringstijd niet worden gehaald. Verkoper accepteert geen aansprakelijkheid t.a.v. directe en/of indirecte gevolgschade door het niet tijdig leveren, althans niet leveren binnen de gecommuniceerde termijn.

 

Artikel 7 - Garantie

7.1 Op alle producten wordt twaalf (12) maanden garantie geleverd, hiervan uitgesloten is garantie op de werking van de accu (batterij) van een laptop.

7.2. De door verkoper verstrekte factuur dient als garantiebewijs voor de artikelen .

7.3 In geval er sprake is van garantie dient de koper zelf zorg te dragen

voor het retourneren van de artikelen naar L&O Computers.

L&O Computers pleegt een onderzoek op de artikelen om vast te stellen of er sprake is van een defect. Wanneer sprake is van een defect, zal dat artikel kosteloos worden vervangen.

7.4 In geval er sprake is van een garantieclaim in verband met een Death on Arrival (DOA), wat zoveel inhoudt als een defect direct na aankomst van het bestelde of binnen veertien (14) dagen en dit tevens binnen veertien (14) dagen wordt gemeld aan verkoper, dan dient koper zelf zorg te dragen voor het retourneren van de artikelen met dien verschil dat de door koper gemaakte verzendkosten zullen worden vergoed, tot een bedrag van €7,00, alle hierboven komende bedragen komen voor rekening van koper.

7.5 Genoemde garantie geldt niet indien:

a) er sprake is van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van deze artikelen.

b) er sprake is van het aanbrengen van wijzigingen aan of in de artikelen of de samenstelling hiervan.

c) het gebruik anders is dan waarvoor de artikelen zijn bestemd.

7.6 Wanneer de koper het product niet volgens verwachtingspatroon ervaart is dit het risico van de koper, de verkoper is niet verplicht tot enige tegemoetkoming in welke vorm dan ook.

7.7 In geval ter onderzoek aangeboden artikelen goed functioneren, worden er onderzoekskosten in rekening gebracht, uitgewerkt in artikel 4 garantievoorwaarden.

7.8 Binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen is de consument-koper op afstand gerechtigd de goederen te retourneren en daarbij het aankoopbedrag terug te ontvangen, mits het product in originele staat verkeert en/of er geen wijzigingen zijn aangebracht aan de serienummers.

7.9 Wanneer er door de koper opdracht is gegeven voor de installatie van software, worden de hiervoor betaalde kosten niet gecrediteerd. Voorts worden er bij retournering kosten in rekening gebracht voor het leegmaken (blanco) van de laptop of computer.

Let op ; Deze kosten bedragen € 20,00.

 

8. Zichttermijn / herroepingsrecht

8.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij L&O Computers .

Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen.

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 14 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in (nieuw/ orginele) staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt L&O Computers  zicht het recht om waardevermindering te rekenen.

Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin,

draagt L&O Computers  binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald.

Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

8.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben b.v. verzegelde softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken.

8.3 Voorts worden er bij retournering kosten in rekening gebracht voor het leegmaken (blanco) van de laptop of computer.

Let op ; Deze kosten bedragen € 20,00.

8.4 Voor software geldt geen herroepingsrecht het aankoopbedrag wordt hiervan niet gecrediteerd.

 

Artikel 9 - Onderzoek, reclames

9.1 De koper is gehouden het geleverde op het moment van aflevering, doch binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken op eventuele gebreken en daar dan ook direct melding van te doen. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of zowel de kwaliteit als kwantiteit voldoen aan de door verkoper verstrekte informatie en/of specificatie.

9.2 Eventuele zichtbare tekorten dienen binnen drie werkdagen na levering schriftelijk aan de verkoper te worden vermeld en de artikelen dienen mits anders overeengekomen weer geretourneerd te worden. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen acht werkdagen na ontdekking schriftelijk aan de koper te melden.

 

Artikel 10 - Risico overgang

10.1 Het risico van verlies of beschadiging van de artikelen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaan op de koper over op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de koper zijn of van een door de koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Indien door de verkoper gebrekkige artikelen zijn geleverd, is de aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper beperkt tot hetgeen in de voorwaarden onder “garanties” is geleverd.

11.2 Wanneer de verkoper van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot herstel of vervanging van het artikel, dan wel tot terugbetaling van (een deel van) de koopprijs.

11.3 Onverminderd het bovenstaande is de verkoper niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de koper.

11.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.

11.5 Het gebruik van de L&O Computers producten is geheel op eigen risico, L&O Computers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke vorm van gevolgschade dan ook.

 

Artikel 12 - Overmacht

12.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van deze overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de verkoper niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper worden daaronder inbegrepen.

12.3 Partijen kunnen in geval van overmacht de feitelijke levering van de artikelen opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden voort duurt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12.4 De koop van een L&O Computers artikel is een eenmalige overeenkomst, wanneer er in de toekomst om welke reden dan ook geen L&O Computers artikelen aangeboden worden is dat het risico van de koper. De verkoper kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht

13.1 Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 De originele algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in het Nederlands schrift, dus alle vertaalden versies van de algemene voorwaarden berusten op de Nederlandse versie, schrijf en vormfouten zijn dus onder voorbehoud.

 

Artikel 14 - Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

14.1 Deze voorwaarden zijn opgesteld en geldig vanaf 01 januari 2015.

14.2 Deze voorwaarden zijn te zien via de webshop of aan te vragen via info@locomputers.nl

 

Versie geldig vanaf 24-02-2015

 

Klachten

Laatst bijgewerkt op 09-06-2017

 

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar sales@locomputers.nl. Leidt dit niet tot een oplossing.? Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Privacy statement

Versie 0.1

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 09-06-2017.

 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van L&O Computers B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat L&O Computers B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

 

L&O Computers B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

 

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van L&O Computers B.V. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van L&O Computers B.V. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

 

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van L&O Computers B.V. of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. onze VPS systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Vragen en feedback

 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 

L&O Computers B.V.

Het Gangboord 37

9206 BJ, Drachten

0512-546181

sales@locomputers.nl

 

 

 

L&O Computers B.V. | BTW NR : NL856227390B01 | KVK NR Leeuwarden : 65709764.